Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden:

1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle bestellingen zijn deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is dat van deze algemene voorwaarden zal worden afgeweken.
Met het plaatsen van een bestelling aanvaardt de inkoper deze algemene leveringsvoorwaarden;
1.2 Bijzondere inkoopvoorwaarden of branche-(algemene- of specifieke)inkoopvoorwaarden zijn alleen dan (gedeeltelijk) van toepassing als hier uitdrukkelijk schriftelijke wederzijdse overeenstemming over is;
1.3 De verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande melding. De gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden hebben betrekking op alle aanbiedingen en alle bestellingen die na de dag van vaststelling van de nieuwe leveringsvoorwaarden zijn uitgevoerd;
1.4 Wanneer de verkoper gedurende enige tijd de bepalingen uit deze algemene leveringsvoorwaarden soepel hanteert, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen.

2. Prijzen
2.1 Op de website staan de actuele prijslijsten gepubliceerd. Prijswijzigingen voorbehouden;
2.2 De aangegeven prijzen zijn in euro’s. Prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven;
2.3 De aangegeven prijzen zijn exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven;
2.4 Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften of gewijzigde internationale omstandigheden noodzakelijk is.

3. Bestellingen en offertes
3.1 Offertes zijn 1 maand geldig, tenzij anders aangegeven;
3.2 Offertes worden alleen via e-mail verstuurd;
3.3 Bestellingen kunnen alleen via e-mail worden opgegeven;
3.4 De verkoper is gerechtigd in bijzondere omstandigheden een bestelling geheel of gedeeltelijk te weigeren. Hiervan wordt binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling een bericht aan de koper gestuurd.

4. Facturatie
4.1 Facturen worden per e-mail direct na bestelling verstuurd. Op verzoek zal deze per post toegestuurd worden.

5. Betaling
5.1 De inkoper kan voor de betaling kiezen uit de volgende betaalwijzen:
– vooruitbetaling via bank-overschrijving of internetbetaling, zonder extra kosten;
– betaling met PayPal of Credit Card, met extra kosten;
– betaling bij ontvangst (verzending onder rembours) voor bestellingen tot € 1.500,-, cheques worden niet geaccepteerd.
5.2 Voor verzending onder rembours worden extra kosten in rekening gebracht.
5.3 Als de koper kiest voor vooruitbetaling, wordt de bestelling pas verzonden nadat de betaling ontvangen is. De levertijd gaat in op de dag na ontvangst van de betaling.
5.4 Onder voorwaarden kan voor geselecteerde bedrijven geleverd worden op krediet. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de verkoper gerechtigd eerder overeengekomen condities eenzijdig te wijzigen.
De standaard betalingstermijn is 14 dagen. In voorafgaand overleg kan daar onder voorwaarden van worden afgeweken.
5.5 Gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al wordt bij de betaling vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5.6 In aanvulling van artikel 5.4 kan te late betaling van een termijn leiden tot vertraging in de levering.
5.7 Indien de inkoper in verzuim verkeert en de verkoper tot vordering van het aan hem verschuldigde bedrag overgaat, dan zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van de inkoper. De vertragingsschade wordt gefixeerd op de wettelijke rente, vermeerderd met 2%.

6. Levertijd
6.1 De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de koper de overeenkomst in stand laat.
De koper is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
Annulering van de bestelling of ontbinding van de overeenkomst kan alleen schriftelijk.
6.2 Voor leveringen buiten Nederland moet rekening worden gehouden met extra levertijd.

7. Levering
7.1 De verkoper is gerechtigd om bestellingen in delen te leveren.
7.2 Indien de inkoper na opdrachtverlening kiest voor levering in delen (of spoedlevering), dan zijn bijkomende kosten en extra administratiekosten verschuldigd.
7.3 De aflevering wordt verzorgd door UPS, DHL of PostNL (zulks te bepalen door de verkoper) aan het door de koper opgegeven adres.
7.4 De verkoper is verantwoordelijk voor een goede aflevering van het product. Het risico ter zake van de producten gaat over op de koper op het moment van levering. De koper wordt geacht het product bij ontvangst op beschadigingen te controleren en -ingeval van schade- dit direct te melden aan de transporteur en aan te laten tekenen.
7.5 Indien de koper binnen 1 werkdag na ontvangst bemerkt dat het product door transport beschadigd is dient de koper dit binnen 24 uur aan de verkoper te melden door het sturen van een e-mail onder vermelding van factuurnummer, naam van het product en omschrijving van het mankement.

8. Reclame en retourzendingen
8.1 Zodra het product door de koper is ontvangen heeft deze de plicht te controleren of het product aan de overeenkomst beantwoord. Als het product niet aan de overeenkomst voldoet, dient de koper dit binnen 2 werkdagen schriftelijk te melden en binnen een kalenderweek retour te zenden. De verkoper heeft de keuze het product te vervangen door het juiste product, danwel de volledige factuurwaarde te crediteren.
8.2 Producten welke om andere reden dan genoemd in artikel 6.1 worden geretourneerd, kunnen alleen dan (gedeeltelijk) worden gecrediteerd indien de producten (en de verpakking) in onberispelijke staat verkeren en vooraf schriftelijk is overeengekomen dat producten kunnen worden geretourneerd.
8.3 In aanvulling op artikel 8.2 geldt dat producten of onderdelen van producten die speciaal voor de koper zijn gemaakt of gemodificeerd niet worden teruggenomen.

9. Garantie
9.1 De garantietermijn bedraagt 1 jaar. De garantietermijn van alle fiber-optic sets die volledig door SPACELIGHTS (of in uw opdracht) zijn geproduceerd en alle LED-verlichting, uitgezonderd uitlopende artikelen, opruimingsartikelen en demonstratiemodellen, bedraagt 3 jaar.
9.2 Verbruiksonderdelen, zoals vervangbare lampen, batterijen e.d., zijn uitgesloten van garantie.
9.3 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
– indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van verkoper zijn verricht;
– indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
– indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

10. Eigendom
10.1 De koper dient alle intellectuele eigendomsrechten welke op het door de verkoper geleverde product rusten, te respecteren.
10.2 Nadat aan alle financiële verplichtingen is voldaan, gaat het eigendom van de bestelde producten over op de koper.

11. Overmacht
11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de verkoper ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat de verkoper gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de verkoper kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

12. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen koper en verkoper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.